فرجام و استیناف دادخواست

دادخواست مهاجرت کانادایی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دادخواست مهاجرت کانادایی

غیر از دادگاه رسمی یا استیناف های قضایی، انواع معینی از درخواستها وجود دارند که می توان برای مقامات مهاجرت جهت درخواست اقامت موقت یا دائم در (حوزه) جایگاه های اختیاری ارائه کرد. اینگونه درخواستها را می توان دادخواست نامید زیرا آنها متقاضی بکارگیری اختیارات (یا آزادی عمل) مقامات مهاجرت جهت تصویب یک پرونده هستند- حتی اگر درخواست کننده بطور غیرقانونی در کانادا باشد، یا تحت حکم خروج(ازکانادا) باشد، یا بعنوان غیر موجه (یا نپذیرفتنی) به حساب آمده باشد.

Share