مهاجرت به کانادا تجاری مهاجرت تجاری استانی

مهاجرت تجاری استانی PNP

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 مهاجرت تجاری استانی  PNP

برنامه دواطلب ایالتی (PNP ) به ایالت ها و مناطق اجازه میدهند تعداد معینی از خارجیها را هر ساله کاندید کنند. این قانون به ایالتها و مناطق اجازه میدهد مهاجرانی را که دارای مهارتهای ویژه ای هستند برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی این ایالت ها و مناطق انتخاب کنند.

Share