فرجام و استیناف استماع دادرسی

دادرسی های مهاجرتی کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دادرسی های مهاجرتی کانادا

به غیر از استیناف، انواع دادخواهی که بعضی وقتها در زمینه مهاجرت بوجود می آیند ممکن است در اثر بی دقتی یا مسامحه بعنوان محاکمه توصیف شوند. اینها عموماً در حضور هیئت پناهندگی و مهاجرت که یک دادگاه اجرایی است برگزار می شوند، یا در برخی موارد مصاحبات در حضور مقام مهاجرتی صورت می گیرد. افراد درگیر(یا متعهد) در مراحل محاکمه فرصتی برای گواهی دادن در حضور یک قاضی را خواهند داشت و یا می توانند توسط یک وکیل یا مشاور آن را بیان نمایند.

Share