فرجام و استیناف

استیناف به دادگاه فدرال کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

استیناف به دادگاه فدرال کاناداs

هر گونه عدم پذیرش توسط مقامات مهاجرت را می توان در دادگاه کانادا استیناف داد. این درخواستهای فرجام را می توان هم به دادگاه فدرال کانادا و هم در برخی پرونده های خاص، به بخش استیناف مهاجرت ارائه کرد.

دادرسی های مهاجرتی کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دادرسی های مهاجرتی کانادا

به غیر از استیناف، انواع دادخواهی که بعضی وقتها در زمینه مهاجرت بوجود می آیند ممکن است در اثر بی دقتی یا مسامحه بعنوان محاکمه توصیف شوند. اینها عموماً در حضور هیئت پناهندگی و مهاجرت که یک دادگاه اجرایی است برگزار می شوند، یا در برخی موارد مصاحبات در حضور مقام مهاجرتی صورت می گیرد. افراد درگیر(یا متعهد) در مراحل محاکمه فرصتی برای گواهی دادن در حضور یک قاضی را خواهند داشت و یا می توانند توسط یک وکیل یا مشاور آن را بیان نمایند.

دادخواست مهاجرت کانادایی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دادخواست مهاجرت کانادایی

غیر از دادگاه رسمی یا استیناف های قضایی، انواع معینی از درخواستها وجود دارند که می توان برای مقامات مهاجرت جهت درخواست اقامت موقت یا دائم در (حوزه) جایگاه های اختیاری ارائه کرد. اینگونه درخواستها را می توان دادخواست نامید زیرا آنها متقاضی بکارگیری اختیارات (یا آزادی عمل) مقامات مهاجرت جهت تصویب یک پرونده هستند- حتی اگر درخواست کننده بطور غیرقانونی در کانادا باشد، یا تحت حکم خروج(ازکانادا) باشد، یا بعنوان غیر موجه (یا نپذیرفتنی) به حساب آمده باشد.

تقاضای فرجام به بخش استیناف مهاجرت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تقاضای فرجام به بخش استیناف مهاجرت

دربرخی از پرونده های مهاجرتی خاص برای یک رأی منفی می توان به بخش استیناف مهاجرت (IAD) در هیئت پناهندگی و مهاجرت که یک دادگاه اجرایی کانادایی است، تقاضای استیناف داد. تقاضای استیناف را معمولاً باید ظرف مدت 30 روز از زمان صدور رأی منفی ارائه داد، که در اینگونه شرایط اقدام سریع جهت حفظ حق فرجام شما بسیار مهم است.