فرجام و استیناف استیناف استیناف به دادگاه فدرال کانادا

استیناف به دادگاه فدرال کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
استیناف به دادگاه فدرال کاناداs

هر گونه عدم پذیرش توسط مقامات مهاجرت را می توان در دادگاه کانادا استیناف داد. این درخواستهای فرجام را می توان هم به دادگاه فدرال کانادا و هم در برخی پرونده های خاص، به بخش استیناف مهاجرت ارائه کرد.

 هرگونه حکم مربوط به مهاجرت را می توان از طریق تجدید نظر یا بررسی قضایی در دادگاه فدرال کانادا مورد اعتراض قرار داد. برای مثال، رد درخواست ویزا توسط مقام مهاجرت در خارج از کشور، یا رد درخواست پناهندگی توسط هیئت پناهندگی و مهاجرت، هر دو از موارد احکام اجرایی قابل تجدیدنظر می باشند. بدین معنا که دادگاه می تواند نتیجه را مورد تجدید نظر قرار داده و بررسی نماید آیا حکم قانونی صادر شده یا خیر. موضوعاتی که در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرند شامل موارد زیر است:

  • آیا تصمیم گیرنده در (چارچوب) حوزه قضایی عمل کرده
  • آیا حکم عادلانه بوده،
  • آیا طبق مدارک حکم مناسب صادر شده.

حضور شخص درخواست کننده در دادگاه ضروری نمی باشد و وکیل مهاجرت می تواند پرونده را کاملاً کنترل نماید، منجمله هر گونه حضور در دادگاه را.

چنانچه در دادگاه رأی بر عدم صحت حکم صادره باشد، پرونده جهت بررسی مجدد به قاضی دیگری عودت داده می شود. اینگونه استیناف به دادگاه باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ جواب رد در کانادا، یا ظرف مدت 60 روز از تاریخ جواب رد در خارج از کانادا ارائه گردد. در نتیجه جهت حفظ حق درخواست استیناف برای شما، سرعت عمل بسیار مهم است.

 

Share