مهاجرت به کانادا تجاری پرسشهای متداول مهاجرت به کانادا تجاری آیا همزمان می توانم برای بیش از یک طرح (فدرال یا کبک) درخواست نمایم؟

ساخت pdf پست الکترونیکی چاپ

آیا همزمان می توانم برای بیش از یک طرح (فدرال یا کبک) درخواست نمایم؟

تاریخ اضافه شده:
دوشنبه, 07 آذر 1390

پاسخ

گرچه ارجحیت بر تصمیم گیری برای یک محل خاص می باشد، اما امکان درخواست برای هر دو برنامه فدرال و استانی نیز وجود دارد، لیکن این پرسش که درخواست کننده واقعاً مایل به اقامت در کجا می باشد مطرح است.

مجموعه