مهاجرت به کانادا تجاری پرسشهای متداول مهاجرت به کانادا تجاری آیا برای طرح های کبک و فدرال، سهمیه های مهاجرت سالانه وجود دارد؟

ساخت pdf پست الکترونیکی چاپ

آیا برای طرح های کبک و فدرال، سهمیه های مهاجرت سالانه وجود دارد؟

تاریخ اضافه شده:
دوشنبه, 07 آذر 1390

پاسخ

برای هر دو برنامه های کبک و فدرال سهمیه های سالانه ای وجود دارد که توسط دولت استانی  و فدرال تعیین می شود.

مجموعه