مهاجرت به کانادا معمولی‌

ضمانت و تعهد خانواده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
ضمانت  و تعهد  خانواده

همسر – شریک زندگی یا ازدواجی – فرزند یا سایر خویشاوندان شما طبق قوانین تعریف شده که شهروند کانادا هستند یا اقامت دائم کانادا را دارند میتوانند ضمانت مهاجرت شما را به کانادا انجام دهند. این درخواست توسط ضامن کانادایی شما صورت می گیرد.

تجربه کانادایی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تجربه کانادایی

اشخاصی که بصورت موقت در کانادا مشغول کار بوده و یا با ویزای دانشجوئی به کانادا آمده و موفق به دریافت پایانامه تحصیلی خود شده اند  ,   ممکن است برای این برنامه مهاجرتی واجد شرایط باشند.

کاندید شده استانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

Provincial Nominees

اگر شما دارای مهارتی خاص, تحصیلات و تجربه کاری بوده و بتوانید یک سهم و یا کمک به اقتصاد استانی خاص یا ناحیه ای مورد نظر در کانادا داشته باشید. شما ممکن است تحت برنامه مهاجرتی "کاندید شده استانی" بتوانید به آن استان یا ناحیه مورد نظر مهاجرت نمائید.

تخصصی و حرفه ای استان کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تخصصی و حرفه ای استان کبک

تمامی افراد با تخصص کاری که متقاضی ورود به کبک هستند بایستی دارای مهارت, تحصیلات, تجربه کاری و قابلیت زبان فرانسه بوده تا بتوانند یک سهم و همکاری فوری در اقتصاد استان کبک داشته باشند و بتوانند خود را با موفقیت بعنوان یک فرد با اقامت دائمی در کانادا معرفی نمایند. اگر شما متقاضی ورود به کبک از طریق تخصص کاری هستید, در ابتدا شما بایستی درخواست خود را به اداره مهاجرت در کبک فرستاده تا گواهینامه گزینش خود را دریافت دارید و برای این منظور شما بایستی دارای مدارک و مهارتهای زیر باشید:

صفحه 2 از 2