مهاجرت به کانادا معمولی‌ تخصصی و حرفه ای استان کبک رشته های دارای اولویت در برنامه نیروی متخصص کبک

رشته های دارای اولویت در برنامه نیروی متخصص کبک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
رشته های دارای اولویت در برنامه نیروی متخصص کبک

 برای نیروهای کار متخصصی که شغل آنها مرتبط با شغلهای مورد نیاز در کبک می باشد و همچنین به منظور تسریع برای انتخاب و ورود این گروه به کبک، از تاریخ چهاردهم اکتبر 2009 وزیر مهاجرت کبک به فرمهای درخواست گواهی گزینش کبک الویت خواهد داد. 

این الویت مربوط به تقاضا نامه نیروهای کار متخصصی خواهد بود که دارای دیپلم در یکی از رشته های موجود در لیست فهرست طبقه بندی شده رشته های تحصیلی بوده و دیپلم خود را حداکثر پنج سال قبل از تشکیل پرونده اخذ نموده باشند. چنانچه متقاضیان دارای دیپلمی خارج از این لیست باشند و بر مبنای آن دیپلم ارزیابی شده باشند آنها بایستی حداقل دارای یکسال تجربه کاری در پنج سال کذشته (قبل از تشکیل پرونده) باشند.

 

این نحوه ارزیابی برای تمامی پرونده های رسیده و پردازش نشده تا تاریخ چهاردهم اکتبر 2009 بوده و همچنین شامل پرونده های رسیده شده در این تاریخ و پس از آن نیز خواهد بود.

 پردازش فرمهای درخواست متقاضیانی که رشته تحصیلی آنها در فهرست طبقه شده موجود نمی باشد بر مبنای تاریخ تسلیم آنها کماکان ادامه خواهد یافت.

 

در صورت تمایل به اطلاع از این رشته ها به نسخه انگلیسی لیست مراجعه کنید

Share