استیناف به دادگاه فدرال کانادا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

استیناف به دادگاه فدرال کاناداs

هر گونه عدم پذیرش توسط مقامات مهاجرت را می توان در دادگاه کانادا استیناف داد. این درخواستهای فرجام را می توان هم به دادگاه فدرال کانادا و هم در برخی پرونده های خاص، به بخش استیناف مهاجرت ارائه کرد.

Share

تقاضای فرجام به بخش استیناف مهاجرت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تقاضای فرجام به بخش استیناف مهاجرت

دربرخی از پرونده های مهاجرتی خاص برای یک رأی منفی می توان به بخش استیناف مهاجرت (IAD) در هیئت پناهندگی و مهاجرت که یک دادگاه اجرایی کانادایی است، تقاضای استیناف داد. تقاضای استیناف را معمولاً باید ظرف مدت 30 روز از زمان صدور رأی منفی ارائه داد، که در اینگونه شرایط اقدام سریع جهت حفظ حق فرجام شما بسیار مهم است.

Share