آیا میدانستید که بیش از ۵۰ برنامه متفاوت مهاجرتی برای مهاجرت به کانادا وجود دارد؟ موسسه مشـاوره مهاجرت به کانـادا "ایمیگریس" در امور مشـاوره , راهنمائي و اقدام به کسب مجوز دائم اقامت در کانادا فعاليت دارد.

فعاليت اِين موسسه در زمينه ارزيـابي مشخصات فردي, تحصيـلي , کـاري و مالـي و مقايسه آنها با قوانيـن وزارت مهاجرت کانادا ميباشد. در اين مورد بهترين روش براي اقدام را تعيين و در صورت نياز به عنوان وکيل و از طرف متقاضي پرونده مهاجرت را در يکي از سفارتخانه هاي کانادا در خارج از کانادا تشکيل ميدهيم. در موقع مصاحبه اطلاعات لازم براي مصاحبه را در اختيار متقاضي ميگذاريـم و در تمـام مراحـل بررسي پرونده تا رسيدن به نتيجه قطعي شما را در جريان پيشرفت ميگذاريم.

For inquiries please contact info@immiGRACE.com
CANADA (TORONTO)     T: (1) 289 457 5274    |    F: (1) 289 457 5149
CANADA (MONTREAL)   T: (1) 514 316 6946    |    F: (1) 514 316 6947